Blogg

Testsession med kund

den 6 november 2017

Vi förespråkar att kunden både är med och testar i ett tidigt skede samt löpande under hela utvecklingsprocessen. Att involvera kunden i testandet bidrar till att kunden ska känna att de är en del av utvecklingsarbetet samt att de ska känna ägandeskap av produkten. När de sedan börjar arbeta med produkten så har kunden förhoppningsvis redan en förståelse för hur den fungerar. 

I och med att vi vill involvera kunden tidigt i processen så innebär det att produkten kunden testar inte alltid är representativ för hur den kommer se ut i ett slutskede samt att en del funktionalitet inte är färdigutvecklad. Detta är viktigt att gå igenom med kunden innan testerna startar så att de har rätt inställning och förväntningar.

Förberedelser innan testsessionen

  • Säkerställ att alla testdeltagarna hos kunden har inloggningsuppgifter till testmiljön. En god idé är att be dem logga in några dagar innan, så att eventuella problem kan fångas upp redan innan testsessionen startar.

  • Utforma testinstruktioner efter kundens kunskap och produktens status.

  • Det är bra att samlas gemensamt för testsessionen, sitter testdeltagarna på sina respektive arbetsplatser så finns risken att fokus blir på annat. Det ger även bättre möjlighet för stöttning.

  • Längden på en testsession kan variera, men det brukar vara en god idé att avsätta ett par timmar. Genomförande under testsessionen

För att alla ska få en gemensam bild över funktionaliteten som ska testas så inleder vi vanligen en testsession med en demo, där vi kort går igenom och visar hur funktionaliteten kan användas. Även eventuella kända fel gås igenom så att kunden inte behöver rapportera in sådant vi redan känner till utan kan fokusera på rätt saker. Vi rekommenderar att kunden testar i sin egna testmiljö (om en sådan finns att tillgå). Det är en stor fördel om kunden använder sig av så verksamhetsnära/verklighetstroget testdata som möjligt för att produkten ska kännas levande och ”användbar” redan från början.

Testsession tillsammans med NCC
Testsession tillsammans med NCC

Innan kunden börjar testa är det bra att gå igenom hur och var de ska rapporterar in eventuella ”findings” och feedback. Ett exempel är att varje testdeltagare själv noterar det han eller hon hittar, och att det finns en representant från kunden som sedan sammanställer detta innan det skickas till oss. Vid ett mindre antal deltagare kan ”findings” rapporteras gemensamt på en tavla, vilket ger alla deltagare en bra överblick. Det viktiga att tänka på att det inte ska ta för mycket tid från själva genomförandet av testerna.

Tiden är ofta en kritisk faktor, uppmana därför gärna kunden att gå vidare i testerna och inte fastna på specifika funktioner så att de hinner testa igenom allt. Ett alternativ är att i förväg avsätta tid för varje funktion och när tiden är ute så går alla gemensamt vidare till nästa.

En testsession kan även fungera som en form av utbildning då vi är närvarande och kan ge stöd och svara på frågor som uppkommer medan testerna genomförs. I och med detta så kan så kallade handhavande fel och oklarheter redas ut under testsession.

Återkoppling efter testsessionen Efter genomförd testsession är det viktigt att kunden får återkoppling på det som de rapporterat in. Är det nya krav som inkommit är det bra att sätta sig ner med kunden och göra en ny prioritering. Vid löpande testsessioner är det bra att inledande återkoppla till den tidigare testsessionens resultat.

Creuna är nu Knowit Experience
Nyhet
Creuna är nu Knowit Experience
Knowit and Creuna unite
Nyhet
Knowit and Creuna unite
Praktik 2020
Blogg
Praktik 2020