7 prinsipper for kreativ ledelse
Bloggpost

7 prinsipper for kreativ ledelse

onsdag 21. oktober 2015

I Creuna har vi valgt å sette sammen en kreativ ledelse, snarere enn én kreativ leder. Det er nødvendig for å favne dypt nok og bredt nok.

Av Hans Haugli og Stein Sørlie

Transformasjonen i bransjen vår har skapt mange varianter av «kreativ leder». Tittelen har dukket opp på kundesiden, i mediehusene, i produksjonsselskapene og i de nye hybridselskapene. I Creuna har vi valgt å sette sammen en kreativ ledelse, snarere enn én kreativ leder. Én enkelt person ville druknet i stormen av folk som vil i forskjellige retninger. I skrivende stund teller vi tre stykker; en liten gruppe, men med erfaring og faglige synspunkter som favner både dypt og bredt i Creunas smørgåsbord av ulike fagområder.

Ny bloggserie

Hva innebærer det å være kreativ leder? Kreativitet er noe grunnleggende, men flyktig. Det er ikke mulig å spikre det til veggen. En tekstforfatter fra Westerdals vil gjerne ha tittelen Kreatør på visittkortet, mens det noen skrivebord bortenfor sitter en ingeniør fra NTNU og gjør noe som absolutt er kreativt. Og vi synes det er kreativt når prosjektlederen styrer prosjektet med en mashup av online verktøy. Men om vi ikke kan fange dette kreativitetsbegrepet, så kan vi i hvert fall ramme det inn. I en ny bloggserie tar vi derfor for oss betydningen av kreativ ledelse i en tverrfaglig arbeidshverdag. Gjennom sju prinsipper i sju bloggartikler rammer vi inn begrepet «kreativ ledelse» og rollen «kreativ leder».

 1. Tenke nytt
 2. Gjøre endring attraktivt
 3. Utnytte tverrfaglighet
 4. Bære visjonen
 5. Skape symbolhandlinger
 6. Løse problemer
 7. Sette mål og målekriterier

Prinsipp nummer 1 – Tenke nytt

Kreativ ledelse er mer enn en tittel, et verktøy eller en prosess. I kjernen ligger evnen til å tenke nytt. Derfor heter vårt første prinsipp Tenke nytt.

Kreativitet er å se på ting fra nye perspektiver, tenke nye tanker og fatte alternative slutninger. Kreativ ledelse skal stimulere til å tenke nytt.

Kreativ ledelse er å tilrettelegge for, og stimulere til å tenke nytt. Daniel Mall sier det temmelig presist i sin bloggartikkel «On Creative Direction»: Rather than it being someone that directs the creative, I see it as someone who directs what is being created. (…) Creative direction is about the forest and the trees. More specifically, it’s about helping those in the trees see the forest, and helping those who only see the forest remember the trees too.

For oss er det først og fremst fasiliterte diskusjoner og samtaler som er verdifulle – ikke bare med kollegaer, men med kunder. Møtene er et sted man åpner opp, lader opp, henter og deler argumenter og innsikter som direkte kan benyttes i prosjekter. På den måten er vi i stand til å lede kreative mennesker og sikre kvaliteten i prosjekter. Samtalene avstedkommer ofte definisjonsspørsmål, og disse begrepsavklaringene er en sentral del av kreativ ledelse i en tverrfaglig organisasjon. Om vi skal kunne snakke om begreper og forholde oss til dem, må vi ha en felles forståelse av dem.

Å tenke nytt i praksis

Tidligere var visittkorttittelen tilstrekkelig – interaksjonsdesigner, frontendutvikler, prosjektleder – men dagens prosjekter utfordrer titlene og ansvarsområdene. For i hvilken tittel ligger ansvaret for material design? Hvem er det som sikrer universell utforming? Og hvem er det som virkelig eier konseptet og sørger for å se det skinne gjennom i uttaket? Å stimulere til nytenking handler om å tilrettelegge for nye løsninger, men også nye metoder. Å tydelig definere hvem som må ta ansvaret for hva, bidrar til å redusere usikkerhet i prosjektet. Men viktigere enn det; sørger det for å utvide eller forskyve ansvarsområdet akkurat nok til at man må tenke nytt.

Roller kan også brukes mer aktivt for å tvinge frem nye perspektiver. I Creuna er vi medfødt (native) tverrfaglige. Alle ser verdien av å kunne ha med en utvikler eller en interaksjonsdesigner i en storytelling-workshop, fordi det får frem perspektiver som resten av teamet ikke evner å belyse. Ved å besette rollene i et prosjekt med atypiske visittkorttitler, kan man stimulere nytenking. Det unike i et kommunikasjonsprosjekt må ikke alltid være en Art Director's stilsikre iscenesettelse, og det forløsende i et webprosjekt kommer ikke alltid fra en analytisk interaksjonsdesigner. Med riktige forutsettinger kan de to bytte roller og skape grunnleggende annerledes løsninger.

It's about accepting the notion that creativity is the art of juxtaposing two or more existing ideas in an original combination and that new solutions emerge when people from different backgrounds combine their perspectives. Widening the variety of perspectives increases the chances of achieving exceptional creative ideas.

Matt Iliffe, Ad Age

Å tenke nytt for kundene

Det å tenke nytt er smertefullt for mange av kundene våre, og det ubehagelige starter ofte med å se seg selv slik kunden ser dem. Fra utsiden og inn. Det å servere en kunde innsikt som rokker ved forretningsmodellen deres er en delikat sak som krever veloverveide argumenter og en regissert fremførelse. Men aller viktigst er det å belyse mulighetene som ligger i innsikten. Man må stimulere til å tenke nytt.

Design Thinking er et begrep og metode som er i ferd med å vokse seg ut av tenårene, og i seg har det flere elementer som overlapper med en kreativ leders rolle. Essensen i Design Thinking er å forfølge gode idéer helt frem til effektuering, men allikevel starter alltid en slik reise med innsikt, forståelse og nytenking. Det å få kunden til å kunne sette seg inn i problemstillinger, observere med et annet perspektiv, forstå andres synspunkter og til slutt kunne tenke ut nye løsninger, krever verktøy som en kreativ leder bør kjenne til. Vi har med stort hell benyttet Strategyzer's Value Proposition Canvas som verktøy i flere sammenhenger. Det er et eksempel på et verktøy som fasiliterer innsikt og evnen til nytenking hos kunder.

Pisk og gulrot

I kjernen av kreativitet ligger altså evnen til å tenke nytt. I den konteksten vi opererer, sier det seg selv at denne tenkingen må være konstruktiv i å skape løsninger på kundenes utfordringer. Kreativ ledelse skal med både pisk og gulrot legge til rette for at kreativiteten får spillerom og samtidig sette rammer den skal få utfolde seg innenfor.

Jeffrey Zeldman skal få avslutte med et sitat fra hans tanker om kreativ ledelse:

I think of myself as a motive wind that gives the little sailboats a gentle first push.

7 prinsiper for kreativ ledelse: Creunas kreative ledere Hans Haugli og Stein Sørlie, tar for seg temaet kreativ ledelse i en tverrfaglig arbeidshverdag. Gjennom sju prinsipper i sju bloggartikler rammer de inn begrepet «kreativ ledelse» og rollen «kreativ leder».

 • Tenke nytt
 • Gjøre endring attraktivt
 • Utnytte tverrfaglighet
 • Bære visjonen
 • Skape symbolhandlinger
 • Løse problemer
 • Sette mål og målekriterier

 

Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant
Gullykke for Oslo kommune
Nyhet
Gullykke for Oslo kommune